خانه / Tag Archives: تورک ستیزی

Tag Archives: تورک ستیزی

محمّدامین ادیب طوسی و زبان تورکی – قسمت اول

یول‌پرس: در بخش هفدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات محمّدامین ادیب طوسی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود ...

Read More »

محمد قزوینی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش شانزدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات محمد قزوینی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

طباطبایی و مسئله فدرالیسم؛ علم ستیزی، بنیادگرایی و دیگری‌ستیزی

یول‌پرس – مهدی اختیاری: تنها اندکی پس از آن که سید محمد خاتمی در جمع اعضای شورای شهر تهران، عنوان نمود که از نظر وی «مطلوب ترین شیوۀ حکومت مردمی ادارۀ فدرالی است» و در زمان وی طرحی برای پیاده سازی آن تدوین شده بود که هرگز اجرایی نشد، واکنشها ...

Read More »

عبدالله مستوفی و زبان تورکی – قسمت دوم

یول‌پرس: در بخش سیزدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عبدالله مستوفی می‌پردازیم که قسمت اول تفکرات این فرد در لینک زیر قابل مشاهده است. http://yolpress.ir/?p=84717 مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و ...

Read More »

علی مرشدی‌زاد و زبان تورکی – بخش پایانی

یول‌پرس: در بخش دوازدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات علی مرشدی‌زاد می‌پردازیم که قسمت‌های اول، دوم و سوم تفکرات این فرد در لینک‌های زیر قابل مشاهده است. http://yolpress.ir/?p=84483 http://yolpress.ir/?p=84585 http://yolpress.ir/?p=84635 مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای ...

Read More »

علی مرشدی‌زاد و زبان تورکی – بخش سوم

یول‌پرس: در بخش دوازدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات علی مرشدی‌زاد می‌پردازیم که قسمت‌های اول و دوم تفکرات این فرد در لینک‌های زیر قابل مشاهده است. http://yolpress.ir/?p=84483 http://yolpress.ir/?p=84585 مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام ...

Read More »

علی مرشدی‌زاد و زبان تورکی – بخش دوم

یول‌پرس: در بخش دوازدهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات علی مرشدی‌زاد می‌پردازیم که بخش اول تفکرات این فرد در لینک زیر قابل مشاهده است. http://yolpress.ir/?p=84483 مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و ...

Read More »

عارف قزوینی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش دهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عارف قزوینی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

حمید احمدی و زبان تورکی  

یول‌پرس: در بخش نهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات حمید احمدی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

سیّد محمّد محیط طباطبایی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش هشتم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات سیّد محمّد محیط طباطبایی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان ...

Read More »