خانه / Tag Archives: تورک ستیزی

Tag Archives: تورک ستیزی

عارف قزوینی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش دهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عارف قزوینی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

حمید احمدی و زبان تورکی  

یول‌پرس: در بخش نهم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات حمید احمدی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

سیّد محمّد محیط طباطبایی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش هشتم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات سیّد محمّد محیط طباطبایی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان ...

Read More »

ذبیح‌اللّه صفا و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش هفتم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات ذبیح‌الله صفا می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

جواد شیخ‌الاسلامی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش ششم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات جواد شیخ‌الاسلامی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را بکار ...

Read More »

ملک‌الشعرای بهار و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش پنجم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات ملک‌الشعرای بهار می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

ناصح ناطق و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش چهارم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات ناصح ناطق می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

عبدالحسین زرین‌کوب و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش سوم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عبدالحسین زرین‌کوب می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »

عباس اقبال آشتیانی و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش دوم قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات عباس اقبال آشتیانی می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود ...

Read More »

محمود افشار و زبان تورکی

یول‌پرس: در بخش اول قسمت ویژه «تورک‌ستیزان ایران» به برخی از تفکرات محمود افشار می‌پردازیم. مقدمه: تورک‌ستیزی با تولد و کودتای حکومت پهلوی، بصورت جدی در ایران آغاز شد و صاحب‌قلمان برای دریافت انعام از حکومت و نشان دادن دشمنی خود با تورک‌ها و زبان تورکی، تمام توان خود را ...

Read More »